Postanowienia ogólne

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej dostępnej pod adresem stonsil.com.

Administratorem strony internetowej jest Sirius Entertainment LLC, z siedzibą przy 680 S Cache St, 100, Jackson, WY 83001, USA, EIN: 611945144.

Klientem strony internetowej może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale której zdolność prawną przyznaje lokalne prawo.

Składanie i realizacja zamówień

Zamówienia na stronie internetowej mogą być składane 24 godziny na dobę przez cały rok.

Składanie zamówień odbywa się poprzez wybór ilości zamawianego produktu, a następnie wypełnienia formularza z danymi oraz dokonania płatności.

Po złożeniu zamówienia klient otrzymuje e-mail z potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia w przypadku braku towaru, wystąpienia nieprawidłowości w zamówieniu, a takze jeżeli klient w przeszłości naruszył postanowienia niniejszego regulaminu.

Wysyłka produktów

Sprzedawca realizuje wysyłkę na terenie całego świata.

Koszt wysyłki jest uzależniony od wybranego przez klienta sposobu dostawy i jest podawany w momencie składania zamówienia.

Czas realizacji zamówienia jest zależny od dostępności produktu i wybranego sposobu dostawy, a informacja o tym jest podawana w momencie składania zamówienia.

Metody płatności

Klient za zamówione towary może zapłacić wyłącznie poprzez płatności online dostarczane przez Stripe.

Dostępne metody płatonści online mogą różnić się w zależności od lokalizacji, w której realizowane jest zamówienia.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany dostępnych metod płatności.

Prawo do odstąpienia od umowy

Klient ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, bez podania przyczyny.

Prawo to nie przysługuje jednak klientowi po zerwaniu zapieczętowanego opakowania produktu Stonsil™ ze względu na ochronę zdrowia.

Reklamacje

Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć klientowi towar wolny od wad.

W przypadku stwierdzenia wady towaru, klient ma prawo zgłosić reklamację.

W celu zgłoszenia reklamacji należy skontaktować się ze sprzedawcą wysyłając wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub na adres email [email protected].

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych klientów jest sprzedawca.

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności strony internetowej oraz lokalnymi przepisami prawnymi.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy aktów prawnych obowiązujących na terenie realizacji zamówienia przez klienta.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w momencie publikacji na stronie internetowej.

Wszelkie spory wynikające z realizacji niniejszego regulaminu będą rozpatrywane przez sąd właściwy dla siedziby sprzedawcy.

Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej.